HBO Medical CentarHBO Medical Centar

SPECIJALISTIČKA LEKARSKA ORDINACIJA

ZA HIPERBARIČNU I PODVODNU MEDICINU

HBO MEDICAL CENTER

Prim. dr med. Miodrag Živković

HIPERBARIČNA MEDICINA

 1. O hiperbaričnoj medicini (M. Živković)
 2. Istorijski razvoj hiperbarične fiziologije i medicine (M. Živković)
 3. Transport i fiziologija kiseonika (V.M. Mujović)
 4. Fiziologija transporta kiseonika u uslovima hiperbarične hiperoksije (M. Živković)
 5. Fiziološke osobine kiseonika (M. Živković)
 6. Fiziološke osnove primene HBO (M. Živković)
 7. Fiziološki mehanizmi odbrane organizma od hiperoksije (M. Živković)
 8. Hazard lista – kiseonik (M. Živković, S. Tepić)
 9. Kontraindikacije za primenu HBO (M. Živković)
 10. Hipoksija (M. Pavlović)
 11. Indikacije za kliničku primenu HBO (M. Pavlović)

Angiogeneza - neovaskularizacija

Angiogeneza predstavlja jedinstveni čin koga može jedino stimulisati hiperoksija što predstavlja najveći doprinos hiperbarčne oksigenacije u rešavanju problema ishemijskih rana - u koje spada i osteomielitična rana

ISHEMIJSKA RANA - u centru ima PO2 od 5- l0mmHg. Na PO2 od 3mmHg dolazi do  spontanog zaustavljanjazarastanja rane. Merenje PO2 na rastojanju od 1 cm u rani, počev od centra rane, pokazuje gradualno povećanje prema periferiji gde  je  PO2 50 do 60 mmHg. Zabeleženi PO2 na ras tojanju od 1cm počev od centra pokazivao je razliku od 5mmHg na svaki cm rastojanja.

Gradijent pritiska na rastojanju 1cm bio je od 5-10 mmHg i nedovoljan za stimulaciju angiogeneze. (Stimulativni PO2 - za angiogenezu je 20 mmHg)

Shematski prikaz angiogeneze

Slika 13. Shematski prikaz angiogeneze

Parcijalni pritisak kiseonika ishemijskog tkiva u normobaričnim uslovima

Slika 14a. Parcijalni pritisak kiseonika ishemijskog tkiva u normobaričnim uslovima

U centru 5 na periferiji 55 mm Hg (kiseonični gradijent 50 mm Hg).

Nizak kiseonični gradijent izmeren je kod ishemicnog tkiva (50 mm Hg) i u normobarčnim uslovima sprečava vaskularizaciju-angiogenezu (slika 14b ).

Izlaganje ovakvih pacijenata - rana -HBO tretmanima na (2, 4 ATA- 9O min 1 dnevno) je pokazalo da na svaki cm rane,  PO2 poraste skoro 10 puta (do 230 mmHg) uključujući i merenja u okolnom zdravom tkivu (slika 14b).

Parcijalni pritisak kiseonika ishemijskog tkiva u hiperbaričnim uslovima

Slika 14b. Parcijalni pritisak kiseonika ishemijskog tkiva u hiperbaričnim uslovima

U centru 50 na periferiji 350 mm Hg (kiseonični gradijent 300 mm Hg).

Kiseonični gradijent za vreme HBO gradijent PO2 je preko 20 mmHg, a pp O2 je deset puta veći nego u normobaričnim uslovima, kao i gradijent O2 u odnosu na normolne uslove.

Posle deset izlaganja kada ishemično tkivo u ra noj fazi odg ovora na HBO kiseonični gradijent se pomera sa periferije prema centru po kazujući početnu angiogenezu. (kiseonični gradijent = 15mmHg) počev od ivice rane (slika 14c).

Parcijalni pritisak kiseonika ishemijskog tkiva posle deset seansi u hiperbaričnim uslovima

Slika 14c. Parcijalni pritisak kiseonika ishemijskog tkiva posle deset seansi u hiperbaričnim uslovima. Angiogeneza prodire ka centru ishemijskog tkiva.

Posle deset terapija - početak stimulacije - gradijent O2 se pomera centralno, pokazujući da se javlja angiogeneza od periferije ka centru.

Posle osamnaest izlaganja, u fazi rapidnog rasta kapilara, kiseonični gradijent se polako eliminiše i nestaje.

Parcijalni pritisak kiseonika ishemijskog tkiva posle 18 seansi u hiperbaričnim uslovima.

Slika 14d. Parcijalni pritisak kiseonika ishemijskog tkiva posle 18 seansi u hiperbaričnim uslovima. Angiogeneza prodire ka centru ishemijskog tkiva, a gradijent PO2 opada.

Parcijalni pritisak kiseonika ishemijskog tkiva posle 20-24 seansi u hiperbaričnim uslovima

Slika 14e. Parcijalni pritisak kiseonika ishemijskog tkiva posle 20-24 seansi u hiperbaričnim uslovima. Angiogeneza prodirla u centar ishemijskog tkiva, a gradijent ppO2 opao i angiogeneza se prekida.

HBO tretmanom stvara se skoro 75-85% vaskularizacije u ishemičnoi rani - u odnosu na vaskularizaciju pre početka lečenja što predtavlja evidentno olakšavanje zarastanja rana mekog tkiva - vezano za HBO povećanje PO2 u takvim vrstama rana.

Takav efekat u ishemičnom tkivu može postići jedino hiperbarična oksigenacija.

Prethodna strana Sledeća strana