HBO Medical CentarHBO Medical Centar

SPECIJALISTIČKA LEKARSKA ORDINACIJA

ZA HIPERBARIČNU I PODVODNU MEDICINU

HBO MEDICAL CENTER

Prim. dr med. Miodrag Živković

HIPERBARIČNA MEDICINA

 1. O hiperbaričnoj medicini (M. Živković)
 2. Istorijski razvoj hiperbarične fiziologije i medicine (M. Živković)
 3. Transport i fiziologija kiseonika (V.M. Mujović)
 4. Fiziologija transporta kiseonika u uslovima hiperbarične hiperoksije (M. Živković)
 5. Fiziološke osobine kiseonika (M. Živković)
 6. Fiziološke osnove primene HBO (M. Živković)
 7. Fiziološki mehanizmi odbrane organizma od hiperoksije (M. Živković)
 8. Hazard lista – kiseonik (M. Živković, S. Tepić)
 9. Kontraindikacije za primenu HBO (M. Živković)
 10. Hipoksija (M. Pavlović)
 11. Indikacije za kliničku primenu HBO (M. Pavlović)

Tehnike u nuklearnoj kardiologiji

Dijagnostičke procedure u savremenoj nuklearnoj kardiologiji podrazumevaju kvalitativna a naročito kvantitativna vizualizaciona dinamska i statička ispitivanja izvršena pomoću kompjuterizovane gama kamere.

Postoje dve grupe metoda u zavisnosti od primenjivanih radiofarmaka: angioventrikulografija, tj. prikazivanje intravaskularnog prostora srčanih šupljina i velikih krvnih sudova, i miokardiografska ispitivanja kojima se prikazuje srčani mišić. Za obe grupe je karakteristična primena uređaja  "visoke tehnologije", tj gama-scintilacione kamere direktno povezane sa pripadajućim digitalnim računarom za obradu podataka iz nje.

Najnoviji dijagnostički metodi kao što je pozitronska emisiona tomografija (PET), danas se upotrebljavaju samo u najrazvijenijim svetskim centrima, a koristi tzv. pozitronske emitere (Rb82,13NH3) za dijagnostiku, evaluaciju i praćenje obolelih od IBS, a upotrebom 18fluorodeoksiglukoze (18FDG) postala i "zlatni standard" za utvrđivanje vijabilnosti miokarda kod bolesnika sa ishemijskom bolešću srca.

Prethodna strana Sledeća strana