HBO Medical CentarHBO Medical Centar

SPECIJALISTIČKA LEKARSKA ORDINACIJA

ZA HIPERBARIČNU I PODVODNU MEDICINU

HBO MEDICAL CENTER

Prim. dr med. Miodrag Živković

HIPERBARIČNA MEDICINA

 1. O hiperbaričnoj medicini (M. Živković)
 2. Istorijski razvoj hiperbarične fiziologije i medicine (M. Živković)
 3. Transport i fiziologija kiseonika (V.M. Mujović)
 4. Fiziologija transporta kiseonika u uslovima hiperbarične hiperoksije (M. Živković)
 5. Fiziološke osobine kiseonika (M. Živković)
 6. Fiziološke osnove primene HBO (M. Živković)
 7. Fiziološki mehanizmi odbrane organizma od hiperoksije (M. Živković)
 8. Hazard lista – kiseonik (M. Živković, S. Tepić)
 9. Kontraindikacije za primenu HBO (M. Živković)
 10. Hipoksija (M. Pavlović)
 11. Indikacije za kliničku primenu HBO (M. Pavlović)

Istorijski razvoj hiperbarične fiziologije i medicine

1662.-1664. g. Britanski fizičar Henshaw izgradio je prvu komoru od drveta uz preporuku da se povišen pritisak koristi za lečenje nekih akutnih oboljenja, a sniženi za olakšanje kod nekih hroničnih bolesti.

1775. g. Joseph Priestley je otkrio kiseonik.

1778. g. Antoine Laurent Lavoisier otkriva njegove osobine i naziva ga ”oxygen”.

1794. g. Thomas Beddoes je prvi je upotrebio kiseonik u terapijske svrhe.

1797. g. Dumas eksperimentalno pokazuje toksične efekte O2 na plućnom parenhimu pasa.

XIX vek. U Francuskoj se gradi više hiperbaričnih komora u kojima se konzervativno i operativno tretiraju različita oboljenja i time se postavljaju temelji hiperbarične medicine.

1847. g. Paul Bert otkriva da duže disanje kiseonika pod visokim parcijalnim pritiskom izaziva neurotoksične efekte.

1889. g. Lorain-Smth otkriva da duže disanje kiseonika pod visokim parcijalnim pritiskom oštećuje plućni parenhim.

1917. g. J. S. Haldane definitivno potvrđuje lekovita svojstva kiseonika pod povišenim parcijalnim pritiskom i koristi HBO u lečenju oštećenja pluća izazvanih bojnim otrovima.

1930. g. HBO se koristi kao supstitucija elektrokonvulzivnoj terapiji shizofreničara;

1955. g. I. Churchil - Davidson, HBO koristi u kombinaciji s radioterapijom za povećanje senzitivnosti tumorskih ćelija;

1956. g. I. Boerema, u pionirskom radu, koristi HBO u kardiohirurgiji.

1960. g. C.F.W. Illingworth s uspehom koristi HBO u lečenju otrovanih ugljen monoksidom, bolesnika s obliterirajućim oboljenjem arterija, kod trauma mozga, šoka...

1960.g. Boerema publikuje rad o preživljavanju životinja bez hemoglobina u atmosferi hiperbaričnog kiseonika i o vrlo povoljnom učinku HBO na klostridijalnu gasnu gangrenu.

1969. g. Osnovan je Institut za pomorsku medicinu u sklopu koga je formirano Odeljenje za podvodnu i hiperbaričnu medicinu pri Sanitetskoj službi Ratne mornarice SFRJ u Splitu. Inicijator formiranja i rukovodilac Odeljenja bio je prof. dr Stracimir Gošović. Odeljenje je bilo opremljeno stacionarnom višemesnom hiperbaričnom komorom i malim eksperimentalnim komorama za životinje.

1974. g. Formiran je hiperbarični centar pri Kliničkom bolničkom centru u Zemunu opremljen jednomesnim kiseoničnim komorama.

1976.g. Vojno medicinska akademija uspostavljanja poslediplomsko školovanje ranga specijalizacije iz pomorske (podvodne i hiperbarične) medicine.

1994/5. g. Prim. dr Miodrag Živković pokreće formiranje novih centara za hiperbaričnu medicinu u Beogradu, a formira i rukovodi HBO Medical Center-om koji je opremljen jednomesnim kiseoničnim komorama.

Prethodna strana Sledeća strana