HBO Medical CentarHBO Medical Centar

SPECIJALISTIČKA LEKARSKA ORDINACIJA

ZA HIPERBARIČNU I PODVODNU MEDICINU

HBO MEDICAL CENTER

Prim. dr med. Miodrag Živković

Primarius dr med. Miodrag Živković, specijalista pomorske, hiperbarične i podvodne medicine, fiziolog

Biografija


Rođen sam u Čačku 1951. godine. Roditi se u Čačku je sretna okolnost jer vam mladost protiče sporo i ozbiljni ulazite u naredni životni period. Po završetku Gimnazije postali smo obrazovani i ozbiljni i obrazovani krenuli na fakultet. Ja sam oduvek hteo medicinu i tako je bilo. Po završetku medicinskog fakuteta i odsluženja vojnog roka odlučio sam da karijeru nastavim kao vojni lekar. Tako sam se obreo u Splitu kao lekar pomorskih diverzanata (ljudi žabe). To je bila ljubav na prvi zaron.

Podvodna medicina. Medicina koja se bavi uticajem visokog pritiska na ljude. Medicina koja nadzire bezbednost sve dubljih ronjenja i sve dužih boravaka ljudi na morskom dnu. Medicina budućnosti jer osvajanje okeanskih dubina tek predstoji. Odjedanput sve novo. Moje prvo ronjenje bilo spektakularno, a susret sa živim svetom mora nezaboravan doživljaj. I svaki put kad zaronim bivam ponovo iznenađen bogastvom i lepotom podvodnog sveta.

Sretna je okolnost da je Vojnomedicinska akademija, nekako u to vreme promovisala dve nove specijalizacije, avio i kosmičku medicinu i pomorsku medicinu. Avio medicina se bavila delovanjem sniženog pritiska na ljudski organizam, a pomorska medicina između ostalih problema vezanih za more i pomorstvo i delovanjem povišenog pritiska na čoveka (podvodna i hiperbarična medicina).

Sretna okolnost je da je pri Sanitetskoj službi Ratne mornarice postojao Institut za pomorsku medicinu sa Odeljenjem za podvodnu i hiperbaričnu medicinu na kome su školovani specifični medicinski kadrovi za rad u domenu podvodne i hiperbarične medicine. Učitelj mi je bio rodonačelnik podvodne i hiperbarične medicine na tlu bivše SR Jugoslavije, pukovnik, prof dr sc med. Stracimir Gošović.

Specijalizacija je trajala tri godine, a kvalitet i uspeh tokom specijalizacije bio je uslov za ostanak na Institutu. Ja sam ostao na Institutu, na Odeljenju za podvodnu i hiperbaričnu medicinu na mestu fiziologa-istraživača, od 1987. godine.

Tako je krenula nova etapa u struci, naučno istraživački rad.

Baviti se istraživanjem je isto kao roniti jer vas svaki zamah vodi ka nečem potpuno novom i nepoznatom. Živite da bi radili i stalno ste iznenađeni. To je posebno lep period u mom životu, a ronjenje je sada bila aktivnost relaksacije i odmora. U tom periodu do 1990. godine objavio sam više stručnih i naučnih radova, učestvovao u uspešnom lečenju hiperbaričnom oksigenacijom oko 2000 bolesnika godišnje, održao serije predavanja iz domena podvodne i hiperbarične medicine, držao Katedru kineziološke fiziologije na Fakultetu fizičke kulture i nastavu iz podvodne fiziologije na Medicinskom fakultetu. A onda je došao rat.

Od 1994. godine ponovo postojim, ali ne više u Splitu i ne više kao vojni lekar. U Beogradu se nastavlja život i profesija. Ponovo podvodna i hiperbarična medicina, elaborati, projekti, na početku kao lekar u najmu sa lošim završetkom i na kraju, od 1995. godine, kao vlasnik privatne ordinacije za hiperbaričnu i podvodnu medicinu. Potpisujem se kao Primarius od 1995. godine.

U Beogradu je malo lekara znalo za hiperbaričnu medicinu. Zato organizujem kurseve, seminare i kongrese (Beograd, 1996. godine, Tara, 1997. godine, Zlatar, 1997. godine ).

Pišem i objavljujem knjige: Priručnik iz podvodne medicine, 1995. godine i monografiju Hiperbarična i podvodna medicina, 1997. godine.

Učestvujem na mnogim domaćim i ponekim internacionalnim kongresima uz objavljivanje novih stručnih i naučnih članaka.

Pokrećem formiranje nacionalnog udruženja lekara podvodne i hiperbarične medicine, bezuspešno pokrećem formiranje Sekcije pri Srpskom lekarskom društvu i uspešno formiram Sekciju pri Društvu fiziologa Srbije.

Za sve to vreme kao ekspert za hiperbaričnu medicinu promovišem primenu hiperbarične oksigenacije u sportskoj pripremi i oporavku, u prevenciji starenja i bolesti, kozmetici i dalje vrlo uspešno lečim mnoge bolesne.

dr Miodrag Živković CURRICULUM VITAE

PUBLIKACIJE


1985. - 1990.

 1. Radić S, Denoble P, Gošović S i M Živković (1986.): VENTILATORY PARAMETERS INFLUENCES ON EFFICIENSY OF CO2 SCRUBBING. 9th International Symposium on Underwater and Hyperbaric Physiology, Kobe, Japan.
 2. Miodrag Živković (1987.): VREDNOST FLACKOVOG TESTA U SELEKCIJI RONILACA. Specijalistički rad, Institut za pomorsku medicinu, Split.
 3. Miodrag Živković, Petar Denoble, Hasan Kovačević i Momčilo Krgović (1987): KARAKTERISTIKE PULSA I ELEKTROKARDIOGRAMA TOKOM ZADRŠKE DAHA S NADPRITISKOM OD 40 mmHg (FLACKOV TEST). Pomorska medicina IV (naučne rasprave), sveska 36. Mornarički glasnik, Beograd.
 4. Momčilo Krgović, Petar Denoble i Miodrag Živković (1987.): KONTINUIRANO SNIMANJE ELEKTROKARDIOGRAMA U TOKU DUGOTRAJNOG KONTINUIRANOG PLIVANJA U MALIM DUBINAMA. Pomorska medicina IV (naučne rasprave), sveska 36. Mornarički glasnik, Beograd.
 5. Hasan Kovačević, Petar Denoble, Stracimir Gošović, Marko Runje i Miodrag Živković (1987.): KLINIČKA SLIKA I REZULTATI LEČENJA DEKOMPRESIONE BOLESTI I BAROTRAUMATSKE PLINSKE EMBOLIJE U REKOMPRESIONIM KOMORAMA RM OD 1982. DO 1985. GODINE. Pomorska medicina IV (naučne rasprave), sveska 36. Mornarički glasnik, Beograd.
 6. Saša Radić, Miodrag Živković, Hasan Kovačević, Dejan Andrić (1988.): FIZIOLOŠKO TEHNIČKO ISPITIVANJE AUTONOMNOG RONILAČKOG APARATA ZATVORENOG KRUGA NA KISIK, ARAK M-83. Izveštaj o ispitivanju. IPM, Split.
 7. H Kovačević, S Gošović, P Denoble, M Živković, B Božinović, D Romanović (1988.): THE INFLUENCE OFHYPERBARIC OXYGEN ON THE EVOLUTION OF PERIPHERAL VASCULAR DISEASE. 2nd Swiss Symposium on Hyperbaric Medicine and 2nd European Conference on Hyperbaric Medicine, Basel.
 8. Denoble Petar, Miodrag Živković (1988.): ENERGETSKA POTROŠNJA I KARDIORESPIRATORNA DINAMIKA POMORSKIH DIVERZANATA U TOKU OBUKE I IZVOĐENJE SPECIFIČNIH ZADATAKA. IPM, Split, Izvod iz izveštaja NIRa, Split.
 9. Gošović S, Racić G, Bojić L, Denoble P, Kovačević H and M Živković (1989.): SOME NONCONVENTIONAL INDICATIONS FOR HYPERBARIC OXYGENATION.
 10. Hasan Kovčević, Stracimir Gošović, Petar Denoble, Miodrag Živković i Dejan Andrić (1990.): ISKUSTVA U LIJEČENJU 154 SLUČAJA DEKOMPRESIONE BOLESTI NASTALA U STANDARDNOM RONJENJUZRAKOM OD 1967. DO 1988. GODINE. Pomorska medicina V (naučne rasprave), sveska 39. Mornarički glasnik, Beograd.
 11. Miodrag Živković, Stracimir Gošović, Hasan Kovačević i Dejan Andrić (1990.): BAROTRAUMATSKA PLINSKA EMBOLIJA - NAŠA ISKUSTVA U ZBRINJAVANJU. Pomorska medicina V (naučne rasprave), sveska 39. Mornarički glasnik, Beograd.
 12. Srđan Radelić i Miodrag Živković (1990.): RADIOGRAFSKE PROMJENE TORAKALNIH ORGANA KOD BAROTRAUME PLUĆA. Pomorska medicina V (naučne rasprave), sveska 39. Mornarički glasnik, Beograd.
 13. Miodrag Živković (1990.): PRINCIPI ISHRANE U SPORTU. Ronjenje, br.3/4., JUSMER, Split.
 14. Nadan Petri, Miodrag Živković (1990.): WATER BLAST. Ronjenje, br.4., JUSMER, Split.
 15. Miodrag Živković, Nadan Petri (1990.): ZBRINJAVANJE RONILAČKIH OBOLJENJA U USTANOVAMA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE. Zbornik „Dani primarne zdravstvene zaštite, Labin.
 16. Živković M, Denoble P i N Petri (1990.): PRINCIPI MEDICINSKOG OBEZBEĐENJA PODVODNIH AKTIVNOSTI. Zbornik radova Jugoslovenskog savetovanja „Zaštita i spasavanje od poplava i zaštita i spasavanje na vodi i pod vodom“. Novi sad.
 17. Petri N, Živković M i P Denoble (1990.): NEKI MEDICINSKI ASPEKTI SPAŠAVANJA UTOPLJENIKA NA MORU, RIJEKAMA I JEZERIMA. Zbornik radova Jugoslovenskog savetovanja „Zaštita i spasavanje od poplava i zaštita i spasavanje na vodi i pod vodom“. Novi sad.
 18. Denoble P, Živković M i N petri (1990.): ORGANIZACIJA I DELOVANJE JUSMERa (Jugoslovenskog savetovališta za medicinu ronjenja). Zbornik radova Jugoslovenskog savetovanja „Zaštita i spasavanje od poplava i zaštita i spasavanje na vodi i pod vodom“. Novi sad.
 19. H Kovačević, S Gošović, P Denoble, M Živković and D Andrić (1990.): THE EXPIRIENCIS IN THE THERAPY 154 CASES OF DECOMPRESSION SICKNESS RESULTING FROM SCUBA DIVING 1967-1988. XVI Annual Meeting of the European Undersea Biomedical Society. Abstract., Amsterdam, The Netherlands, August 1990.

1991. - 1995.

 1. Živković M, Mandić B, Denople P, Kovačević H, Gošović S, Ilić A (1991.): INFLUENCE OF HBO ON BLOOD GLUCOSE LEVEL AND HbA1c IN DIABETES MELLITUS TYPE II. XVIIth Annual Meeting of EUBS on Diving and Hyperbaric Medicine, Heraklion-Crete, Grece, Sep/Okt 1991.
 2. Milan Čabrić, Radovan Medved, Petar Denoble, Miodrag Živković, Hasan Kovačević (1991.): EFFECT OF HYPERBARIC OXYGENATION ON MAXIMAL AEROBIC PERFORMANCE IN A NORMOBARIC ENVIROMENT. The Jurnal of Sports Medicine and Phisical Fitness. Vol. 31., No. 3. Septembar 1991.
 3. Milomir Simović, Zorica S Saičić, Miodrag Živković, Mihailo B Spasić (1994.): PATOGENEZA POVREDE TKIVA IZAZVANE ISHEMIJOM/REPERFUZIJOM. Međunarodni seminar iz hiperbarične medicine (usmena prezentacija), Miločer.
 4. Miodrag Živković (1995.): PRINCIPI MEDICINSKOG OBEZBEĐENJA PODVODNIH AKTIVNOSTI. Ronjenje, godina I, No. 1. RSJ, Beograd.
 5. Miodrag Živković (1995.): PSIHOFIZIČKA SPOSOBNOST ZA RONJENJE. Ronjenje, godina I, No. 1. RSJ, Beograd.
 6. Sikimić L, Živković M (1995.): BLOOD TRANSFUZION THERAPY IN TREATMENT OF SEPSIS IN COMBINATION WITH TREATMENT IN HYPERBARIC CONDITION.
 7. Dostanić N, Ivković D, Živković M et al. (1995.): EVAULATION OF DIFFERENT MEDICAL STANDARDS AND MAKING NEW CRITERIA FOR MEDICAL TESTING OF DIFFERENT TYPES OF DIVING IN YUGOSLAVIA. 9th Balkan Congress of Sports Medicine. THE BOOK OF ABSTRACTS. Edit by VK Yorga.(176).
 8. Živković M, Sremčević D, Simović M, Abramović D (1995.): THE POSSIBILITY USING OF HYPERBARIC OXYGENATION IN SUBJECT TRAINING. 9th Balkan Congress of Sports Medicine. THE BOOK OF ABSTRACTS. Edit by VK Yorga.(187).
 9. Živković M, Abramović D, Radojević R, Bajčević P (1995.):CARDIOVASCULAR CONDITIONS AND RECREATIONAL SCUBA DIVING. 9th Balkan Congress of Sports Medicine. THE BOOK OF ABSTRACTS. Edit by VK Yorga.(163).
 10. Abramović D, Živković M (1995.): DISBARIC OSTEONECROSIS AND HYPERBARIC OXYGENATION A THERAPEUTICAL APPROACH. 9th Balkan Congress of Sports Medicine. THE BOOK OF ABSTRACTS. Edit by VK Yorga.(61).
 11. Živković M, Abramović D, Sremčević D, Simović M (1995.): HYPERBARIC OXYGENATION IN TREATMENT OF SOFT TISSUE INJURES OF LOCOMOTOR SYSTEMS IN SPORTSMEN. 9th Balkan Congress of Sports Medicine. THE BOOK OF ABSTRACTS. Edit by VK Yorga.(62).

1996. - 2000.

 1. I Dostanić, M Živković, N Dostanić, S Stanković, R Radojević (1996.): KOMBINACIJA PUVA TERAPIJE I HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE (PUVA+HBO) U LEČENJU PSORIJAZE. II Beogradski dermatološki dani. Zbornik radova, Beograd.
 2. Miodrag Živković, Ivan Dostanić, Željko Kanjuh Vojin Gajić (1997.): TREATMENT OF PSORIASIS BY HIPERBARIC OXYGENATION WITH PSORALEN-ULTRAVIOLET LIGHT (puva) THERAPY. Diving and Hyperbaric Medicine, Procedings of the XXIII Annual Scientific Meeting of the EUBS, Bled, Slovenia.
 3. Miodrag Živković, Ivan Dostanić, Željko Kanjuh Vojin Gajić (1997.): TREATMENT OF PSORIASIS BY HIPERBARIC OXYGENATION WITH PSORALEN-ULTRAVIOLET LIGHT THERAPY. Zdravniški vestnik, Separatum, Ljubljana.
 4. Miodrag Živković, Željko Kanjuh (1997.): PRIMJENA HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE U SPORTSKOM TRENINGU. Prvi dani sportske medicine Republike Crne Gore i regije Pulja, Herceg Novi.
 5. Miodrag Živković, Željko Kanjuh (1997.): FIZIOLOŠKI PROBLEMI RONJENJA U HLADNIM VODAMA. Prvi dani sportske medicine Republike Crne Gore i regije Pulja, Herceg Novi.
 6. M Živkovič, I Dostanič, Ž Kanjuh (1997.): REZULJTATI KOMBINIROVANNOGO LEČENIJA PSORIAZA METODAMI „PUVA TERAPII“ I GIPERBARIČESKOJ OKSIGENACII. Giperbaričeskaja fiziologija i medicina, 1/97, Moskva.
 7. Tepić Sandra, Miodrag Živković (1998.): FIZIOLOŠKI OSNOV PRIMENE KISEONIKA POD POVIŠENIM PRITISKOM (HBO) U TERAPIJSKE SVRHE. II Kongres lekara opšte medicine Jugoslavije sa međunarodnim učešćem. Zbornik rezimea (254), Beograd.
 8. Živković Miodrag, Sandra Tepić (1998.): PRIMENA HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE (HBO) U LEČENJU DIJABETIČNOG STOPALA. II Kongres lekara opšte medicine Jugoslavije sa međunarodnim učešćem. Zbornik rezimea (255), Beograd.
 9. Miodrag Živković (1998.): PRIMENA HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE U MEDICINSKOJ REHABILITACIJI. II stručni skup „Programi savremene turističke ponude u funkciji razvoja banjskih i klimatskih mesta“. Zbornik rezimea, Beograd.
 10. M Živković(1998.): ISTORIJSKI RAZVOJ RONJENJA I PODVODNE MEDICINE. U: Hiperbarična i podvodna medicina. Monografija. Urednik Miodrag Živković, Nauka, Beograd.
 11. M Živković (1998.): DEKOMPRESIONA BOLEST. U: Hiperbarična i podvodna medicina. Monografija. Urednik Miodrag Živković, Nauka, Beograd.
 12. M Živković (1998.): BAROTRAUMA PLUĆA I BAROTRAUMATSKA PLUĆNA EMBOLIJA. U: Hiperbarična i podvodna medicina. Monografija. Urednik Miodrag Živković, Nauka, Beograd.
 13. P Bajčević, Ž Kanjuh, M Živković (1998.): PROTOKOL NEODLOŽNE MEDICINSKE POMOĆI OBOLELOM RONIOCU U REKREATIVNOM RONJENJU. U: Hiperbarična i podvodna medicina. Monografija. Urednik Miodrag Živković, Nauka, Beograd.
 14. VM Mujović, T Đokić, M Živković (1998.): PRVA ETAPA DISANJA, TRANSPORT O2 I HBOT. U: Hiperbarična i podvodna medicina. Monografija. Urednik Miodrag Živković, Nauka, Beograd.
 15. M Živković (1998.): UTICAJ HIPERBARIČNE OKSUGENACIJE NA RADNI KAPACITET. U: Hiperbarična i podvodna medicina. Monografija. Urednik Miodrag Živković, Nauka, Beograd.
 16. M Živković, Ž Kanjuh, P Bajčević (1998.): ISTORIJSKI RAZVOJ HIPERBARIČNE MEDICINE I FIZIOLOŠKI OSNOVE PRIMENE. U: Hiperbarična i podvodna medicina. Monografija. Urednik Miodrag Živković, Nauka, Beograd.
 17. VM Mujović, T Jovanović, T Mališić, M Živković (1998.): LIPIDNA PEROKSIDACIJA, ANTIOKSIDANTNA SREDSTVA I HBOT. U: Hiperbarična i podvodna medicina. Monografija. Urednik Miodrag Živković, Nauka, Beograd.
 18. M Živković (1998.): POVREDA TKIVA ISHEMIJOM – REPERFUZIJOM (HIPOKSIJOM-REPERFUZIJOM). U: Hiperbarična i podvodna medicina. Monografija. Urednik Miodrag Živković, Nauka, Beograd.
 19. T Jovanović, M Živković, T Đokić, VM Mujović (1998.): UTICAJ HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE NA STRUKTURU IMUNOLOŠKE ODBRANE. U: Hiperbarična i podvodna medicina. Monografija. Urednik Miodrag Živković, Nauka, Beograd.
 20. M Živković, Ž Kanjuh (1998.): PREGLED ISKUSTVA I REZULTATA PRIMENE HBO KOD NEKIH OBOLJENJA. U: Hiperbarična i podvodna medicina. Monografija. Urednik Miodrag Živković, Nauka, Beograd.
 21. M Živković (1998.): RANA PRIMENA HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE U LEČENJU ŠEĆERNE BOLESTI. IV Srpski kongres o šćernoj bolesti. Zbornik sažetaka (A30.), Beograd.
 22. Miodrag Živković (1999.): RONJENJE POD LEDOM. Svet ronjenja, avgust 1999. Pančevo.
 23. M Zivkovic, VM Mujovic, R Dragojevic (1999.): THE APLICATION OF HYPERBARIC OXYGENATION (HBO) IN TREATMENT OF DIABETIC FOOT. Undersea&Hyperbaric Medicine, Volume 26(79), Supplement, Abstracts. UHMS, Annual Scientific Meeting, VI High Pressure Biology Meeting, Boston. Massachusetts.
 24. M Živković, R Dragojević, VM Mujović (1999.): PRIMENA HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE (HBO) U LEČENJU DIJABETIČNOG STOPALA. V Kongres interne medicine Jugoslavije. I Kongres kliničkih farmakologa Jugoslavije. Zbornik radova. Urednik D Glišović. Beograd
 25. M Živković, D Novaković (2000.): PRIMENA HIPERBARIČNE OKSIGENOTERAPIJE U MEDICINSKOJ REHABILITACIJI. XIV Kongres lekara Otadžbine i dijaspore. Zbornik sažetaka, Beograd.
 26. M Živković, M Tomović (2000.): KOMPARATIVNI PRIKAZ ISKUSTVA U LEČENJU SCLEROSIS MULTIPLEKS PRIMENOM IMPULSNE KORTIKOSTEROIDNE TERAPIJE I HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE. XIV Kongres lekara Otadžbine i dijaspore. Zbornik sažetaka, Beograd.

2001. - 2005.

 1. Miodrag Živković (2001.): BAROTRAUMATSKA GASNA EMBOLIJA. Svet ronjenja, No 5., Beograd.
 2. Miodrag Živković (2001.): KARDIOVASKULARNE BOLESTI I RONJENJE. Svet ronjenja, No 6., Beograd.
 3. M Živković, I Igrački, S Tepić, R Dragojević (2001.): KLINIČKA PRIMENA HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE U PREVENCIJI I LEČENJU ATEROSKLEROZE. I Jugoslovenski kongres o aterosklerozi s međunarodnim učešćem. Zbornik sažetaka. SANU, Beograd.
 4. M Živković, I Igrački (2001.): OPŠTI BIOLOŠKI EFEKAT HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE NA NASTANAK I RAZVOJ ATEROSKLEROZE. I Jugoslovenski kongres o aterosklerozi s međunarodnim učešćem. Zbornik sažetaka. SANU, Beograd.
 5. M Živković (2002.):HYPERBARIC OXYGENATION (HBO) IN PRACTICE. Invited Lectures. Acta biologiae et medicinae experimentalis. Volume 27., No 1. Published by Serbian Physiological Society.
 6. M Živković, I Igrački, S Tepić, R Dragojević (2002.): CLINICAL USE OF HYPERBARIC OXYGENATION IN PREVENTION AND TREATMENT OF ATHEROSCLEROSIS. Acta biologiae et medicinae experimentalis. Volume 27., No 1. Abstract of Oral Communication (A51.). Published by Serbian Physiological Society.
 7. M Živković, R Dragojević, VM Mujović (2002.): THE APLICATION OF HYPERBARIC OXYGENATION IN TRAETMANT OF DIABETIC FOOT. Acta biologiae et medicinae experimentalis. Volume 27., No 1. Abstract of Oral Communication (A52.). Published by Serbian Physiological Society.
 8. M Živković, VM Mujović (2002.): EKG CHANGES DURING FLACK TEST. Acta biologiae et medicinae experimentalis. Volume 27., No 1. Abstract of Oral Communication (A53.). Published by Serbian Physiological Society.
 9. M Živković, M Simović (2002.): TISSUE TRAUMA BY ISCHEMIA-REPERFUSION (HYPOXIA-REOXYGENATION). Acta biologiae et medicinae experimentalis. Volume 27., No 1. Abstract of Oral Communication (A54.). Published by Serbian Physiological Society.
 10. M Živković, C Vasiljević (2002.): USE OF HYPERBARIC OXYGENATION IN EYES VASCULAR INSUFFICIENCY TRAETMANT (TROMBOEMBOLY A. CENTRALIS RETINAE). Acta biologiae et medicinae experimentalis. Volume 27., No 1. Abstract of Oral Communication (A56.). Published by Serbian Physiological Society.
 11. R Papović, M Živković (2002.): MEHANISM OF TOXIC INFLUENCE OF HYPERBARIC OXYGEN. Acta biologiae et medicinae experimentalis. Volume 27., No 1. Abstract of Oral Communication (A57.). Published by Serbian Physiological Society.
 12. M Živković (2002.): PULMONARY BAROTRAUMA AND PULMONARY BAROTRAUMATIC EMBOLISM. Acta biologiae et medicinae experimentalis. Volume 27., No 1. Abstract of Oral Communication (A58.). Published by Serbian Physiological Society.
 13. S Tepić, M Živković (2002.): THE EFFECTS OF HYPERBARIC OXYGENATION ON THE ISCHEMIC MYOCARD DISEASE. Acta biologiae et medicinae experimentalis. Volume 27., No 1. Abstract of Oral Communication (A559.). Published by Serbian Physiological Society.
 14. M Živković, I Igrački (2002.): THE PROTECTIVE EFFECTS OF HYPERBARIC OXYGENATION ON THEORIGIN AND DEVELOPMENT OF ATHEROSCLEROSIS. Acta biologiae et medicinae experimentalis. Volume 27., No 1. Abstract of Oral Communication (A60.). Published by Serbian Physiological Society.
 15. M Živković, M Tomović (2002.): A COMPARATIVE STUDY OF MULTIPLE SCLEROSIS TREATMENT BY CORTICOSTEROID THERAPY AND HYPERBARIC OXYGENOTHERAPY. Acta biologiae et medicinae experimentalis. Volume 27., No 1. Abstract of Oral Communication (A61.). Published by Serbian Physiological Society.
 16. Živković M Branković Đ, Jakovljević V, Mujović VM (2002.): PRIMENA HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE (HBO) U LEČENJU MIGRENE. III Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama sa međunarodnim učešćem. Zbornik radova. Novi Sad.
 17. M Živković, V Jakovljević, V Mujović (2002.): USE OF HYPERBARIC OXYGENATION IN THE TREATMENT OF ISCHEMIC HEART DISEASES. Acta biologiae et medicinae experimentalis. Volume 27., No 2. Published by Serbian Physiological Society.
 18. Slobodan Kažić, Miodrag Živković (2002.): TREATMENT OF ACUTEATTACKS OF ULCERATIVE COLITIS WITH HYPERBARIC OXYGEN. Abstracts, Gastroenterology week, Freiburg, Oct 2002 (Part II)
 19. Jovanović D, Živković M (2003.): POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBs)-ECOLOGICAL AND HEALTH PROBLEMS. Scientific conference with international participation „Risk factors and health: from molecule to the scientific basis of prevention“. Beograd-Zrenjanin.
 20. Dragojević R, Živković M (2003.): HYPOKINESIA-RISK FACTOR FOR THE HEALTH. Scientific conference with international participation „Risk factors and health: from molecule to the scientific basis of prevention“. Beograd-Zrenjanin.
 21. Radosav Dragojević i Miodrag Živković (2003.): HIPOKINEZIJA-ZNAČAJAN FAKTOR RIZIKA PO ZDRAVLJE. Med Pregl2003;LVI (Suplement 1):93-96. Novi Sad.
 22. Živković M (2004): ULOGA HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE I HIPOTERMIJE U SPORTSKOJ MEDICINI I FIZIJATRIJI. 4 Kongres fizijatara Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Banja Koviljača. Oktobar 2004.
 23. Zoranović U, Živković M, Mišović S, Jevtić M (2005.): THE EVAULATION OF HYPERBARIC OXYGENATION EFFECTS IN TREATMENT OF PERIPHERAL ARTERY DISEASE BY PERFUSION SCINTIGRAPHY 99m Tc-TETROPHOSMINE METHOD. The First Congres of Physiological Sciences of Serbia and Montenegro with International Participation. Abstract book. Novembar, Beograd.
 24. Živković M, Tepić S, Jakovljević V, Mujović V (2005.): USE OF HYPERBARIC OXYGENATION AND ERYTRPOIETIN IN TREATMENT OF HEART INSUFFICIENCY. The First Congres of Physiological Sciences of Serbia and Montenegro with International Participation. Abstract book. Novembar, Beograd.

2006. - 2010.

 1. Miodrag Živković, Sandra Tepić and Milomir Simović (2006.): PHYSIOLOGY OF THE OXYGEN'S TRANSPORT IN THE CONDITIONS OF HYPERBARIC HYPEROXIA. Iugoslav.physiol.pharmacol.acta, Vol. 42, No.1., Beograd, 2006.
 2. Živković M., Tepić S., Simović M. and Mujović V.M. (2006.): PHYSIOLOGICAL DEFENSE MECHANISMS OF THEORGANISM AGAINST HYPEROXIA. The 2 nd multidisciplinaryscientific meeting with international partitipation „OXIDATIVE STRESS AND THE MECHANISMS OF PROTECTION“. Abstract book. Kragujevac, 2006.
 3. Miodrag Živković (2006.): PRIMENA HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE U MEDICINSKOJ PRAKSI. DANI LEKARA ČAČKA I MORAVIČKOG REGIONA. Oboljenja u aktuelnoj lekarskoj praksi III. Zbornik sažetaka. Čačak, 2006.
 4. Živković M., Tepič S., Simovič M., Mujovič V.M.(2007.). FIZIOLOGIČESKIE MEHANIZMI ZAŠĆITI ORGANIZMA OT GIPEROKSII. Voprosi giperbaričeskoj medicini. U: Vestnik intesivnoj terapii. 1-2, Moskva, 2007.
 5. Zoranovič U., Živković M., Mišovič S.(2007.). OCENKA REZULJTATOV PRIMENENIA GBO PRI LEČENII HRONIČESKOJ OKLJUZII ARTERII NIŽNIH KONEČNOSTEJ METODOM PERFUZIONOJ SCINTIGRAFII 99 M TC- TETRAFOSMINOM. Voprosi giperbaričeskoj medicini. U: Vestnik intesivnoj terapii. 1-2, Moskva, 2007.
 6. Živković M., Todorovič V. Tepič S., Jakovlevič V. (2007.). GIPERBARIČESKAJA OKSIGENACIJA B LEČENII KOMI VIZVANOJ OTROVLENIEM DIMOM (OKISJU UGLERODA). Voprosi giperbaričeskoj medicini. U: Vestnik intesivnoj terapii. 1-2, Moskva, 2007.
 7. Živković M., Tepič S., Jakovlevič V., Mujovič V.M. (2007.). PRIMENENIE GIPERBARIČESKOJ OKSIGENACII I ERITROPOETINA PRI LEČENII HRONIČESKOJ SERDEČNOJ NEDOSTATOČNOSTI. Voprosi giperbaričeskoj medicini. U: Vestnik intesivnoj terapii. 1-2, Moskva, 2007.
 8. Živković M., Tepič S., Simovič M. i V.M. Mujovič. (2007.). FIZIOLOGIČESKIE MEHANIZMI ZAŠTITI ORGANIZMA OT GIPEROKSII. Giperbaričeskaja fiziologia i medicina. No. 1. Moskva, 2007.
 9. Živković M., Tepić S., Jakovljević Lj.V., V.M. Mujović. (2007.). KOMBINOVANA PRIMENA HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE I ERITROPOETINA U LEČENJU HRONIČNE SRČANE INSUFICJENCIJE. Medicinski pregled, No. 1-2, pp. 19-24. Novi Sad, 2007.
 10. Sandra Tepić, Miodrag Živković, Miroslav Pavlović, Radmila Krivokuća, Biljana Lješević i Vladimir Jakovljević.(2009.). UTICAJ HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE NA OKSIDACIONI STRES KOD PACIJENATA SA DIABETES MELLITUS-om TIP II. Medicinski pregled, 3-4, Novi Sad, 2009.
 11. Branislav Baškot, Miodrag Živković, Sandra Tepić, Slobodan Obradović. (22009.). PROCENA TERAPIJSKOG EFEKTA HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE I ERITROPOETINA U LEČENJU HRONIČNE SRČANE INSUFICIENCIJE PRIMENOM PERFUZIONE SCINTIGRAFIJE MIOKARDA G-SPEKT METODOM. Vojnosanitetski pregled, vol. 66, br. 5., 2009.
 12. Polyakova L, Voronenkova E, Živković M. (2009.). HYPERBARIC OXYGEN THERAPY EFFECT ON PARAMETERS OF QUALITY OF LIFE IN RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS. II Congress of physiopogical sciences of Serbia with international participation. Abstract book. Kragujevac, 2009.
 13. Živković M.(2009.). PRIMENA HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE U ISHEMIJSKOM BOLESTIMA SRCA. Prvi kongres privatne lekarske prakse Srbije. Abstrakti. Beograd, 2009.

KNJIGE


 1. Miodrag Živković (1994.): PRIRUČNIK IZ PODVODNE MEDICINE. Beograd.
 2. Miodrag Živković (1998.): HIPERBARIČNA I PODVODNA MEDICINA. Monografija. Urednik Miodrag Živković. Nauka, Beograd.
 3. VM Mujović, Vesna Sterčević (2005.): BOL FIZIOLOŠKE OSNOVE I MEHANIZMI KONTROLE. Saradnik, Miodrag Živković. Treće izdanje. AZ BOOK, Beograd.
 4. Miodrag Živković (2010). PRIRUČNIK IZ HIPERBARIČNE MEDICINE. Urednik Miodrag Živković, Srpska zdravstvena organizacija, Draslar partner, Beograd 2010.
 5. Miodrag Živković (2012.): PRIRUČNIK IZ PODVODNE MEDICINE, Srpska zdravstvena organizacija, Beograd 2012.

OSTALE STRUČNE AKTIVNOSTI


 1. STALNI SUSDSKI VEŠTAK, medicina-podvodna i hiperbarična. br.: 740-05-1752/2006-03

ORGANIZACIJA STRUČNIH SASTANAKA (ŠKOLE)


 1. SEMINAR IZ PODVODNE I HIPERBARIČNE MEDICINE (1996.), Ordinacija za podvodnu i hiperbaričnu medicinu HBO Medical Center, prim dr Miodrag Živković, Beograd, Bajina Bašta, Srbija.
 2. SEMINAR IZ HIPERBARIČNE MEDICINE ZA LEKARE I MEDICINSKE TEHNIČARE SA INTERNACIONALNIM PREDAVAČIMA (1996.), Ordinacija za podvodnu i hiperbaričnu medicinu HBO Medical Center, prim dr Miodrag Živković, Hotel M, Beograd, Srbija
 3. II SEMINAR IZ HIPERBARIČNE I PODVODNE MEDICINE SA INTERNACIONALNIM UČEŠĆEM (1997.), Ordinacija za podvodnu i hiperbaričnu medicinu HBO Medical Center, prim dr Miodrag Živković, Hotel Beli Bor, planina Tara, Srbija.
 4. SEMINAR „PRIMENA HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE U PREVENCIJI, LEČENJU I REHABILITACIJI KARDIOVASKULARNIH BOLESTI (1988.), Ordinacija za podvodnu i hiperbaričnu medicinu HBO Medical Center, prim dr Miodrag Živković, Centar „Zlatar“, planina Zlatar, Nova Varoš, Srbija.
 5. THE FIRST CONGRES OF PHYSIOLOGICAL SCIENCES OF SERBIA AND MONTENEGRO WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, Belgrade, Novembar 9-11., 2005.
 6. ŠKOLA KONTINUIRANE EDUKACIJE LEKARA ZA PODVODNU I HIPERBARIČNU MEDICINU, Ordinacija za podvodnu i hiperbaričnu medicinu HBO Medical Center, prim dr Miodrag Živković, u saradnji sa: Medicinskim fakultetom u Kragujevcu, Katedra za fiziologiju, u Kragujevcu, 2006. godine
 7. ŠKOLA KONTINUIRANE EDUKACIJE LEKARA ZA PODVODNU I HIPERBARIČNU MEDICINU, Ordinacija za podvodnu i hiperbaričnu medicinu HBO Medical Center, prim dr Miodrag Živković, u saradnji sa US Medical Academy Beograd i Srpskom zdravstvenom organizacijom, VU Morović, 2008.godine
 8. III INTERNACIONALNA ŠKOLA HIPERBARIČNE MEDICINE, Srpska zdravstvena organizacija (SZO), i Ordinacija za podvodnu i hiperbaričnu medicinu HBO Medical Center, prim dr Miodrag Živković, VU Morović, 2010.
 9. IV INTERNACIONALNA ŠKOLA HIPERBARIČNE MEDICINE, Srpska zdravstvena organizacija (SZO), i Ordinacija za podvodnu i hiperbaričnu medicinu HBO Medical Center, prim dr Miodrag Živković, Niška Banja, 25-27 maj 2012.
 10. III INTERNACIONALNA ŠKOLA PODVODNE MEDICINE, Srpska zdravstvena organizacija (SZO), i Ordinacija za podvodnu i hiperbaričnu medicinu HBO Medical Center, prim dr Miodrag Živković, Niška Banja, 25-27 maj 2012.

NASTAVNA AKTIVNOST – PREDAVANJA PO POZIVU


 1. FAKULTET ZA FIZIČKU KULTURU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, izbor za PREDAVAČA za predmet KINEZIOLOŠKE FIZIOLOGIJE (br. 01-1764/2-90.).
 2. SVEUČILIŠTE U SPLITU (BR. 103/91) Potvrda o angažovanju kao PREDAVAČA za predmet KINEZIOLOŠKA FIZIOLOGIJA od školske 1986./87. do 90./91. godine sa fondom nastavnih sati, 85 sati predavanje i 90 sati vežbi.
 3. KATEDRA ZA FIZIOLOGIJU I IMUNOLOGIJU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Potvrda ( br. 288/1-1989.) o izvršenoj nastavi od 88 sati iz fiziologije za studente druge godine medicine u Splitu, MF u Zagrebu, za školsku 88./89. zaključno sa 1991. godinom.
 4. PREDAVANJE PO POZIVU IZ OBLASTI PODVODNE I HIPERBARIČNE MEDICINE ZA SPECIJALIZANTE SPORTSKE MEDICINE NA MEDICINSKOM FAKULTETU U NOVOM SADU.
 5. TRANSPORT KISEONIKA U USLOVIMA HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE(2005). SLD, Sekcija za fiziologiju i patofiziologiju. 17. februar, 2005.
 6. TERAPIJSKA PRIMENA HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE (2005). SLD, Sekcija za fiziologiju i patofiziologiju. 17. februar, 2005.
 7. ČLAN KOMISIJE ZA POLAGANJE SPECIJALISTIČKOG ISPITA IZ POMORSKE MEDICINE. Vojnomedicinska akademija, Centar za školovanje i NIR, Naučno-nastavno veće, Odluka br. 2/474. od 05.10.2006.
 8. TRANSPORT KISEONIKA, FIZIKOHEMIJSKE OSOBINE KISEONIKA I KLINIČKA PRIMENA HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE U MEDICINSKOJ PRAKSI (NEUROLOŠKIM BOLESTIMA) (2006.). Kontinuirana edukacija lekara. DANI LEKARA ČAČKA I MORAVIČKOG REGIONA. Oboljenja u aktuelnoj lekarskoj praksi III. Čačak, 2006.
 9. KLINIČKA PRIMENA HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE (2009.). Društvo lekara Vojvodine, podružnica Bačka Palanka, Bačka Palanka, 2009.
 10. KLINIČKA PRIMENA HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE (2010.) DZ Stari Grad, maj, 2010.