HBO Medical CentarHBO Medical Centar

SPECIJALISTIČKA LEKARSKA ORDINACIJA

ZA HIPERBARIČNU I PODVODNU MEDICINU

HBO MEDICAL CENTER

Prim. dr med. Miodrag Živković

ECPD Međunarodni specijalistički program „Hiperbarična medicina“ (Beograd, 22 - 26. april 2024. godine) i „Podvodna medicina“ (Beograd, 29. april - 3. maj 2024. godine)

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD), međunarodna obrazovna i istraživačka organizacija iz akademskog sistema UN, ima čast da Vas obavesti da zajedno sa ECPD Međunarodnim centrom za integrativnu medicinu, u okviru ECPD međunarodnog programa transfera sistema znanja u oblasti biomedicinskih i medicinskih nauka organizuje:

ECPD Međunarodni specijalistički program „Hiperbarična medicina“ (Beograd, 22 - 26. april 2024. godine) i „Podvodna medicina“ (Beograd, 29. april - 3. maj 2024. godine)

ECPD MEĐUNARODNI SPECIJALISTIČKI PROGRAM

Ovaj program edukacije ima za cilj sticanje znanja iz oblasti hiperbarične medicine i fiziologije i patofiziologije ronjenja. Posebno se obrađuju teme vezane za indikacije, kontraindikacije i moguće toksične efekte primene kiseonika u hiperbaričnim uslovima, kao i efekti primene hiperbarične oksigenacije u prevenciji i lečenju različitih patoloških stanja, sa posebnim osvrtom na uticaj ove terapije na peroksidaciju i enzime antioksidacione zaštite. Ističe se i značaj hiperbarične terapije kao dela multidisciplinarnog pristupa u terapiji kardivaskularnih bolesti, dijabetesa, sistemskih bolesti, radionekroza, u neurologiji. Posebna pažnja će biti posvećena značaju primene ove terapije u pripremi i rehabilitaciji sportista.

Kursevi su namenjeni specijalističkoj obuci lekara opšte prakse i specijalistima, medicinskim tehničarima, fizioterapeutima, ronilačkim klupskim lekarima i instruktorima ronjenja (kurs podvodne medicine). .

Ko-direktori programa su:

 • Prim. dr med. Miodrag Živković, specijalista pomorske, hiperbarične i podvodne medicine, fiziolog, HBO Medical Center, Predsednik UG Srpska zdravstvena organizacija, Beograd,
 • Prof. dr Vladimir Jakovljević, Dekan Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

Predavači su istaknuti eksperti iz ove oblasti:

 • Prof. dr Žarko Finderle, Medicinski fakultet Univerziteta u Ljubljani, Slovenija,
 • Doc. dr Branislav Baškot

i drugi ugledni eksperti iz ove oblasti.

Nastavni program uključuje sledeće:

HIPERBARIČNA MEDICINA

 • Istorija razvoja hiperbarične medicine
 • Istorija razvoja hiperbaričnih komora
 • Kiseonik – fizikohemijske karakteristike, transport i fiziološka uloga
 • Hipoksija – biohemijski aspekti
 • Hiperoksija – biohemijski aspekti, toksični aspekti
 • Mehanizmi odbrane organizma od hiperoksije
 • Indikacije, kontraindikacije i komplikacije
 • Fiziološki osnov za primenu hiperbarične oksigenacije
 • Urgentna primena hiperbarične oksigenacije - Apsolutne indikacije: gasna gangrena (klostridijalna infekcija), trovanje ugljen monoksidom, trovanje methemoglobin formama, vaskularna gasna embolija (dekompresiona bolest i barotraumatska gasna embolija), botulizam, tromboembolija plućne arterije, akutno začepljenje magistralnih i terminalnih arterija, ishemijski insulti, posthipoksična encefalopatija, povrede mozga i kičmene moždine, sepsa, neklostridijalna anaerobna infekcija, peritonitis, subileus, trovanja opijatima, psihotropnim opijatima i psihoaktivnim supstancama
 • Hiperbarična oksigenacija u internoj medicini (u kardiologiji, reumatologiji, endokrinologiji)
 • Hiperbarična oksigenacija u onkologiji (nova istraživanja, postradijacione nekroze tkiva)
 • Hiperbarična oksigenacija u hirurgiji i ortopediji
 • Hiperbarična oksigenacija u neurologiji i psihijatriji
 • Hiperbarična oksigenacija u oftalmologiji i ORL
 • Hiperbarična oksigenacija u sportskoj medicini
 • HBO u post-Covid sindromu
 • Interakcije lekova i HBO
 • Mere za siguran rad hiperbaričnih komora
 • Analiza uzroka požara u hiperbaričnoj komori
 • Međunarodne norme
 • Praktični rad sa jednomesnim kiseoničnim komorama

PODVODNA MEDICINA

 • Definicija i istorija razvoja ronjenja
 • Istorija razvoja ronilačke tehnike
 • Istorija razvoja rekompresionih komora
 • Istorija razvoja podvofne fiziologije i medicine
 • Fizičke i fiziološke karakteristike gasova
 • Stres u ronjenju
 • Psihofizičke sposobnosti u ronjenju
 • Dejstvo povišenog pritiska na organske sisteme (respiratorni, kardiovaskularni, centralni nervni sistem...)
 • Oksidacioni stres u ronjenju
 • Medicinska selekcija i zdravstveni nadzor ronilaca
 • Ronjenje - štetnost po zdravlje i mere za zaštitu zdravlja
 • Negativni uticaj okoline na zdravlje ronilaca (pothlađivanje, utapanje, zamor, povrede, hemijski i biološki zagađene vode)
 • Metabolički aspekti ronjenja - energetska potrošnja
 • Negativni uticaj udisnih gasova na zdravlje ronilaca
 • Medicinska selekcija
 • Profilaktičke dekompresione tablice (prevencija DB)
 • Dekompresiona bolest - Prva pomoć i lečenje (terapijske dekompresione tablice)
 • Barotraumatske povrede (fiziologija izjednačavanja pritiska u srednjem uhu, Barotrauma srednjeg uha, Barotrauma unutrašnjeg uha, Barotrauma sinusa i zuba, Bolovi u digestivnom traktu, Gnječenje, Alternobarički vertigo - Syndrom Landgren)
 • Barotraumatska gasna embolija - Prva pomoć i lečenje (terapijske dekompresione tablice)
 • Praćenje obolelog ronioca u stacionarnoj rekompresionoj komori
 • Jednomesne transportne rekompresione komore
 • Propuštena dekompresija
 • Principi medicinskog obezbeđenja ronjenja
 • Kontrola životnih uslova u rekompresionim komorama
 • Aspekti sigurnosti hiperbaričnih rekompresionih sistema
 • Video prikazi složenih ronilačkih operacija
 • Upoznavanje sa hiperbaričnim komorama
 • Praktičan rad sa komorama
 • Boravak u hiperbaričnoj komori

Organizacija kurseva

Nastavni program za oba Kursa obuhvata teorijska predavanja i praktičnu obuku za korišćenje hiperbaričnih komora u terapijske svrhe. ECPD obezbeđuje polaznicima odgovarajuću literaturu i nastavni materijal, potreban za efektivno praćenje nastave.

Sertifikat

Na osnovu učešća u nastavi, stečenih znanja i veština tokom Kurseva i položenog ispita, polaznici će dobiti međunarodno validan Certifikat ECPD Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija.

Prijava za učešće i kotizacija

Kotizacija za učešće u radu svakog od pojedinačnih Kurseva Hiperbarične i Podvodne medicine iznosi 690 EUR, a za učešće u radu oba Kursa zajedno 1.250 EUR.

Prijavu sa kopijom diplome dostaviti na adresu:

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD), Terazije 41, 11000 Beograd, tel: +381 11 3246-041; e-mail: ecpd@EUnet.rs i office@ecpd.org.rs; www.ecpd.org.rs

Preuzmite prijavni list